Gaya Basa

Istilah Gaya Basa lamun dina pangajaran Bahasa Indonesia mah, katelahna téh Majas. Aya sababaraha rupa Gaya Basa, di antarana nyaéta: 1. Gaya Basa Mijalma (Personifikasi) Nyaéta gaya basa anu mapandékeun barang paéh kana barang anu hirup. Conto: Sora gunung humarurung. Sora suling ngabangingik ngagerihan haté anu kingkin. 2. Gaya Basa Kedaton (Pleonasme) Bisa disebut gaya…

Rate this:

Kecap Rajékan Trilangga

Kecap Rajékan Trilangga nyaéta kecap rajékan anu diwangun ku cara nyebut tilu wangun dasarna bari robah sorana. Biasana wangun dasarna mangrupa kecap anteuran atawa tiruan sora (tri = tilu, langga = ugu/tanda). Conto: blug + R = blag-blig-blug pluk + R = plak-plik-pluk dor + R = dar-dér-dor dut + R = dat-dit-dut Kecap rajékan…

Rate this:

Paribasa jeung Babasan (Bag. 2)

Conto babasaan jeung paribasa: 1. Kaduhung tara tiheula. 2. Élmu tungtut dunya siar. 3. Ulah gindi pikir belang bayah! 4. Haripeut ku teuteureuyan. 5. Puraga tanpa kadengda. 6. Nyair ku ayakan moal meunang kancra. 7. Mindingan beungeut ku saweuy. 8. Manuk hiber ku jangjangna. 9. Ari diarah supana kudu dipiara catangna. 10. Kawas cai dina…

Rate this:

Paribasa jeung Babasan (Bag. 1)

Nurutkeun Kamus basa Sunda, anu dimaksud Babasan nyaéta ucapan matok nu dipaké dina harti injeumanana. Ari nu dimaksud Paribasa nyaéta ucapan matok, saeutik patri mangrupa silokaning hirup (pituah, piluangeun, jeung sajabana). Saha jeung iraha nu ngamimitian maké babasan jeung paribasa? Mimitina mah teu kapaluruh, ngan anu ngamimitian jeung anu makéna mah tangtu karuhun urang. Dumasar…

Rate this:

Conto Uleman Walimatus Safar Bahasa Sunda

Labbaikallohumma labbaik Labbaika laa syariika laka labbaik Innal hamda wan ni’matah laka wa mulka Laa syariika lak (diutamakan dengan huruf Arab) Uleman ———— Walimatus Safar (Kiri atas) Kahatur kapayuneun Bapa/Ibu/Sadérék ………… di Tempat (Kanan atas) Bismillahirrohmanirrohiim (diutamakan dengan huruf Arab) Assalaamu’alaikum Wr. Wb. (diutamakan dengan huruf Arab) Bingah anu teu aya wates wangena, pangharepan anu…

Rate this:

“Dareuda” (Edisi Revisi)

Paturay… Pileuleuyan 2x Ti ayeuna urang téh bakal paanggang Anggang sotéh ukur dina titinggalan Teubih sotéh mung dina rérétan * Dina manah urang tetep sasarengan Dina kalbu teu paanggang Na émutan urang tetep sasarengan Pileuleuyan 2x duh akhir paanggang Katineung… tali tineung anteng mayeng Simpay leungeun teu galideur tetep nganteng Ci soca tandana manjang kahéman…

Rate this: