Gaya Basa

Istilah Gaya Basa lamun dina pangajaran Bahasa Indonesia mah, katelahna téh Majas.

Aya sababaraha rupa Gaya Basa, di antarana nyaéta:

1. Gaya Basa Mijalma (Personifikasi)

Nyaéta gaya basa anu mapandékeun barang paéh kana barang anu hirup.

Conto:

Sora gunung humarurung.

Sora suling ngabangingik ngagerihan haté anu kingkin.

2. Gaya Basa Kedaton (Pleonasme)

Bisa disebut gaya basa kaleuleuwihan, nambahan katerangan anu teu perlu.

Conto:

Bari pepeta, Kang Acép maju ka hareup.

Kuring tanggah ka luhur, katénjo langit angkeub rék hujan.

3. Gaya Basa Rarahulan (Hiperbol)

Nyaéta gaya basa nu dipaké pikeun ngantebkeun hiji hal anu dipimaksud.

Conto:

Awak gedé sagedé gajah tumpak sapéda, mani teu pantes!

Jakarta geus dipinuhan gedong nu jujul ka langit.

4. Gaya Basa Raguman (Sinekdot)

Gaya basa Raguman nyebutkeun sagemblengna tapi maksudna ngan sabagian baé.

Conto:

SDN Mekarwangi jadi juara pasanggiri pupuh tingkat Provinsi.

(tangtuna baé nu milu lomba pupuh ngan perwakilan wungkul)

5. Gaya Basa Lalandian (Metafora)

Nyaéta gaya basa nu sok dilarapkeun ka jelema anu boga pasipatan boh ditilik tina dedegannana, kalakuannana, wawanénna.

Conto:

Nyi Méti mani siga careuh bulan, maké wedakna mani kandel pisan.

Hadéna pisan wé kiperna Si Gegep, coba mun nu séjén jigana geus kabobolan ti tadi gé.

6. Gaya Basa Rautan (Eufimisme)

Nyaéta gaya basa nu ngagunakeun ungkapan anu lemes, sangkan ngareunah nu narimana, salain ti éta sangkan karasana sopan.

Conto:

Pun bapa sareng pun biang mah parantos tilar dunia.

Juragan Acép mah jalmana sagala bisa.

Teu wantun masamoan téh kumargi lingsem aya pa guru.

Sumber:

Majalah Atikan edisi Februari 2018

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s