Kecap Rajékan Trilangga

Profil Undak Usuk Basa Sunda - Kecap Rajekan Trilangga

Kecap Rajékan Trilangga nyaéta kecap rajékan anu diwangun ku cara nyebut tilu wangun dasarna bari robah sorana. Biasana wangun dasarna mangrupa
kecap anteuran atawa tiruan sora (tri = tilu, langga = ugu/tanda).
Conto:
blug + R = blag-blig-blug
pluk + R = plak-plik-pluk
dor + R = dar-dér-dor
dut + R = dat-dit-dut

Kecap rajékan trilangga gunana pikeun ngawangun:

Kecap Pagawéan Aktif
Contona:
hah-héh-hoh
prat-prét-prot
dat-dit-dut

Kecap Sifat
Contona:
blag-blig-blug
dar-dér-dor

Kecap rajékan binarung rarangkén, bisa ogé kecap rajékan anu dirarangkénan. Diwangun ku cara nyebut dua kali atawa leuwih wangun dasarna bari dirarangkénan kecap + sa-R. Nyaéta kecap binarung rarangkén hareup sa-.
Conto:
Geulis = sageulis-geulis
Panjang = sapanjang-panjang
Jangkung = sajangkung-jangkung
Bodas = sabodas-bodas
Pinter = sapinter-pinter
Hayang = sahayang-hayang, jrrd.

Kecap + pa-R, Nyaéta kecap rajékan binarung rarangkén anu dikantétan rarangkén hareup pa-. Gunana pikeun ngawangun:

Kecap Pagawéan Aktif
Contona:
patarik-tarik, padago-dago, papelong-pelong, paséréd-séréd, patakol-takol, pabanjur-banjur, jrrd.

Kecap Sifat
Contona:
pageulis-geulis, papanjang-panjang, pajangkung-jangkung, pabodas-bodas, jrrd.

Kecap Barang
Contona:
parurugi, pabuburung, pabubunga, jrrd.

Kecap + R-an, nyaéta kecap rajékan binarung rarangkén anu dikantétan rarangkén tukang -an. Gunana pikeun ngawangun:

Kecap Sifat
Contona:
bobohongan, acak-acakan, awut-awutan, jrrd.

Kecap Barang
Contona:
sasatoan, dangdaunan, kekendangan, lalanceukan, jrrd.

Kecap Pagawéan Aktif
Contona:
pipincangan, titiisan, momobilan, beubeulian, jrrd.

Kecap + R-eun, nyaéta kecap rajékan binarung rarangkén R-eun anu dikantétan rarangkén tukangeun umumna nuduhkeun sifat/kaayaan.
Contona:
singsireumeun, kokoloteun, jual-jualeun, bubudakeun, ngongoraeun, pupujieun, rarasaeun, hihileudeun, sasampoyongan, jrrd.

Kecap rajékan binarung rarangkén + sa-R-na, nyaéta kecap rajékan binarung rarangkén sa-R-na anu dikantétan rarangkén hareup sa- jeung rarangkén tukang -eun. Gunana pikeun ngawangun:

Kecap Sifat
Contona:
saloba-lobana, sakieu-kieuna, sapoé-poéna, jrrd.

Kecap Pagawéan Aktif
Contona:
saomong-omongna, sadéngé-déngéna, jrrd.

Mung sakitu. Mugia janten manfaat khusus simkuring, ogé ka para wargi anu maca kana ieu tulisan.

 

Sumber:
Majalah Atikan, edisi Juli 2017

 

Advertisements