Draf Proposal Rehab Masjid (3)

B. Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari Latar Belakang sebagaimana di atas, maka penyusunan Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Masjid ini tiada lain sebagai upaya untuk mencari sumber dana lain sebagai tambahan guna menutupi kekurangan yang ada.

Adapun secara lebih lengkapnya, kegiatan Rehabilitasi Masjid ini bertujuan sebagai berikut:

1) Untuk memperbaiki fasilitas masjid yang telah rusak.

2) Untuk meningkatkan kelengkapan sarana dan prasana masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan.

3) Menjalin dan memperkuat ukhuwah melalui kerja sama dan gotong royong.

BAB II
PROFIL LEMBAGA

A. Identitas

Nama: Masjid …
Alamat: Dusun… RT… RW… Desa… Kec… Kab… Provinsi…

B. Susunan Panitia Rehabilitasi

Pelindung: Ketua DKM “Miftahul Ihsan” Mekarwangi

Penasihat: Ketua MUI Desa Mandalahurip

Ketua: Ajang Muslih

Sekretaris: Nuri Sri Rahayu

Bendahara: Oyoh

Koordinator Bidang:

a. Teknis Bangunan: Suherman

b. Pencarian Dana: …

c. Humas: …

Advertisements