BABASAN SUNDA

Leuleus awak = Resep barang gawé

Leumpeuh yuni = Teu kuat nénjo nu pikasieuneun/pikareuwaseun.

Leutik burih = Kurang kawani, seunan, borangan.

Lungguh tutut = Katénjona lungguh/cicingeun padahal saenyana henteu.

Miyuni kembang = Loba nu mikaresep.

Murag bulu bitis = Resep indit-inditan.

Ngabuntut bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tepi ka réngsé

Ngégél curuk = Teu meunang hasil.

Ngéplék jawér = Teu boga kawani, sieunan, éléhan.

Ngijig sila = Henteu satia.

Nyoo gado = Ngunghak, ngalunjak.

Panjang léngkah = Loba pangalaman.

Pindah pileumpangan = Robah kalakuan.

Saur manuk = Ngomong rampak/bareng.

Tuturut munding = Nurutan batur bari teu nyaho maksudna.

Éra parada = Éra ku kalakuan batur.

Geulis gunung, Sari gunung =  Katingali ti jauhan alus tapi béh deukeut goréng.

Aya 54 babasaan jeung hartina. Saterusna nyaéta paribasa jeung hartina. Paribasa nyaéta pakeman basa Sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasaan. Paribasa umumna ngandung harti anu leuwih jero, aya anu eusina pangjurung laku jeung aya ogé anu mangrupa pieunteungeun.

1. Adat kakurung ku iga = Adat atawa kalakuan goréng sok hésé dirobahna.

2. Adéan ku kuda beureum = Agul/ginding ku pakéan meunang nginjeum.

3. Agul ku payung butut = Agul ku turunan atawa kulawarga sorangan.

4. Asa mobok manggih gorowong = Boga kahayang ari pék aya nu nyumponan atawa aya nu méré jalan bari teu disangka-sangka.

5. Aya cukang komo meuntas = Aya jalan tepi ka laksana anu dipikahayang.

6. Banda tatalang raga = Harta téh pikeun nulungan raga (awak).

7. Batok bulu eusi madu = Keténjo luarna (awakna) siga nu goréng padahal jerona (haténa) alus.

8. Bengkung bekas nyalahan = Robah tingkah laku, keur budak alus ari geus kolot goréng.

9. Bentik curuk balas nunjuk = Resep nitah ka batur.

10. Buruk-buruk papan jati = Najan gedé dosana ari dulur mah sok hayang nulungan.

11. Caina hérang laukna beunang = Ngaréngsékeun perkara ku cara anu hadé teu matak tugenah.

12. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok = Lamun tuluy dipigawé tangtu bakal karasa hasilna.

13. Clik putih clak hérang, caang bulan opat belas = Beresih haté, ikhlas, teu aya rasa kakeuheul atawa tugenah.

14. Cul dogdog tinggal igel = Ninggalkeun pagawéan anu baku.

15. Gindi pikir belang bayah = Goréng sangka atawa goréng haté ka batur.

(Cag ah, hanca)

Sumber:
Majalah Atikan Edisi Agustus 2016

Advertisements