BABASAN SUNDA

Leuleus awak = Resep barang gawé Leumpeuh yuni = Teu kuat nénjo nu pikasieuneun/pikareuwaseun. Leutik burih = Kurang kawani, seunan, borangan. Lungguh tutut = Katénjona lungguh/cicingeun padahal saenyana henteu. Miyuni kembang = Loba nu mikaresep. Murag bulu bitis = Resep indit-inditan. Ngabuntut bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tepi ka réngsé Ngégél curuk = Teu…

Rate this: