Paribasa jeung Babasan (Bag. 2)

Conto babasaan jeung paribasa:
1. Kaduhung tara tiheula.
2. Élmu tungtut dunya siar.
3. Ulah gindi pikir belang bayah!
4. Haripeut ku teuteureuyan.
5. Puraga tanpa kadengda.
6. Nyair ku ayakan moal meunang kancra.
7. Mindingan beungeut ku saweuy.
8. Manuk hiber ku jangjangna.
9. Ari diarah supana kudu dipiara catangna.
10. Kawas cai dina daun taleus.
11. Mopo méméh manggung.
12. Pupulur méméh mantun.
13. Moro julang ngaleupaskeun peusing.
14. Buruk-buruk papan jati.
15. Lodong kosong ngentrung.
16. Kudu tungkul ka jukut tanggah ka sadapan.
17. Nyeungeut damar na suhunan.
18. Leuleus jeujeur liat tali.
19. Batok bulu eusi madu.
20. Anu burung diangklungan anu édan dikendangan.
21. Kujang dua pangadékna.
22. Neukteuk curuk dina tuur.
23. Ngeupeul ngahuapan manéh.
24. Mihapé hayam ka heulang.
25. Halodo sataun lantis ku hujan sapoé.
26. Ngadagoan uncal mapal.
27. Nya di-hurang nya di-keuyeup.
28. Dibeuweung diutahkeun.
29. Pacikrak ngalawan merak, bonténg ngalawan kadu.
30. Ngajul béntang ku asiwung.
31. Nyolok mata bolotot.
32. Adéan ku kuda beureum.
33. Nété semplék, nincak semplak.
34. Nété tarajé nincak hambalan.
35. Lauk buruk milu mijah.
36. Uyah tara téés ka luhur.
37. Ngéntép seureuh malapah gedang.

Sumber:
Koran Sunda “GALURA” Edisi I Februari 2017, kalayan editing saperluna.

Advertisements