Paribasa jeung Babasan (Bag. 1)

Nurutkeun Kamus basa Sunda, anu dimaksud Babasan nyaéta ucapan matok nu dipaké dina harti injeumanana. Ari nu dimaksud Paribasa nyaéta ucapan matok, saeutik patri mangrupa silokaning hirup (pituah, piluangeun, jeung sajabana).

Saha jeung iraha nu ngamimitian maké babasan jeung paribasa?
Mimitina mah teu kapaluruh, ngan anu ngamimitian jeung anu makéna mah tangtu karuhun urang. Dumasar kana pangalaman hirup, karuhun urang niténan kalawan gemet naon anu kungsi karandapan, kayaning kaayaan alam, tutuwuhan, sasatoan, barang, jeung laku lampah jalma. Tina éta pangalaman téh manggihan anu matak pihadéeun jeung pigoréngeun, anu satuluyna dibandingkeun jeung kaayaan alam téa, gelar wé Babasan jeung Paribasa.

Naon gunana keur urang jaman kiwari?

Nya ari kagunaanana mah bisa dipaké papagon hirup sangkan aya dina kasalametan, nu matak babasan jeung paribasa téh lain saukur apal tapi kudu diamalkeun.
Eusina aya nu mangrupa wawaran, panitah, jeung panyarék.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s