Conto Uleman Walimatus Safar Bahasa Sunda

Labbaikallohumma labbaik Labbaika laa syariika laka labbaik Innal hamda wan ni’matah laka wa mulka Laa syariika lak (diutamakan dengan huruf Arab)

Uleman
————
Walimatus Safar (Kiri atas)

Kahatur kapayuneun
Bapa/Ibu/Sadérék
…………
di
Tempat (Kanan atas)

Bismillahirrohmanirrohiim (diutamakan dengan huruf Arab)

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. (diutamakan dengan huruf Arab)

Bingah anu teu aya wates wangena, pangharepan anu kapicangcam ti baheula, niat anu ti kamarina,
Alhamdulillah saré’at du’a ti sadayana hakékatna panyaur ti Allah SWT, Dzat nu Maha Kawasa, Insya Allah dina taun ieu … H sim Kuring sareng pun Bojo seja mios ngalaksanakeun ibadah haji ka Tanah Suci.

Paralun sanés maksad ria-ria, sateuacana mios, simkuring ngangkir linggih kadang wargi, ngondang léngkah kadang warga maksad hoyong riung mungpulung sillaturahmi anu waktosna:

Dinten: …
Kaping: … M / … H
waktos: 08.00 dugika réngsé
Tempat: …
Mubaligh: …

Bawiraos awon kapiunjuk sakedahna mah simkuring ngadongkapan Bapa/Ibu/Sadérék, sillaturahmi ngalubarkeun dosa miwah neda pidu’ana, jalaran waktos anu samporét mugia teu ngirangan rasa hormat Bapa/Ibu/Sadérék luntur kalbu wening galih kersa rurumpaheun sumping ka Rorompok dina waktosna, kanggo ngajurung laku marganing rahayu jiad pangdu’ana ti sadayana sakantenan ngalubarkeun tina sadaya kalepatan.

Teu paos nu kapihatur, tan sah diiring kabingah tanpa unjuk nuhun langkung tipayun kana kasumpinganana.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. (diutamakan dengan huruf Arab)

Baktos pun
……. & …….

Advertisements